Panna Mária - Don Stefano Gobbi - Číslo 666 - znak šelmy z Apokalypsy (zákaz predaja a nakupovania)

22.02.2015 15:11
Miláno (Taliansko), 17. júna 1989 ((Panna Maria - Don Stefano Gobbi)
Sobota
Číslo šelmy: 666
"Najmilší synovia, teraz chápete plán vašej nebeskej Matky, Ženy odetej slnkom, ktorá bojuje so svojím šíkom veľký boj proti všetkým silám zla, aby dosiahla víťazstvo v dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice. So mnou, moji malí, bojujete proti drakovi, ktorý sa snaží postaviť celé ľudstvo proti Bohu. So mnou, moji synovia, bojujete proti čiernej šelme, slobodomurárstvu, ktoré chce priviesť duše k zatrateniu. So mnou, moji synovia, bojujete proti šelme podobnej Baránkovi - slobodomurárstvu, ktoré preniklo do vnútra cirkevného života, aby zničilo Krista a jeho Cirkev. Aby dosiahlo tento cieľ, chce vytvoriť nový idol, to jest falošného Krista a falošnú cirkev. - Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkou na ľahkú kariéru; baživých po peniazoch zahŕňa majetkom; svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali najdôležitejšie miesta, zároveň vytláča na okraj podlo ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na jeho pláne. Vskutku, šelma podobná Baránkovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej obyvateľov núti klaňať sa prvej šelme. Ba cirkevné slobodomurárstvo dochádza až k tomu, že stavia sochu na počesť šelmy a núti všetkých tejto soche sa klaňať. - Ale podľa prvého prikázania svätého Zákona Pánovho sa máme klaňať jedine BOHU a jemu jedinému vzdávať všetku úctu. Tak sa BOH nahrádza mocným, silným, panovačným IDOLOM. Idolom tak mocným, že je schopný poslať na smrť všetkých tých, čo sa neklaňajú soche šelmy. Idolom takým mocným a panovačným, že zariadi, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostali na pravú ruku alebo na čelo znak a aby nikto nemohol kupovať alebo predávať, ak nemá taký znak, to jest meno šelmy alebo číslo jej mena. Táto veľká modla, postavená preto, aby sa jej všetci klaňali a jej slúžili, ako som vám už zjavila v predošlom posolstve, je falošný Kristus a falošná cirkev. Aké však má meno? - V 13. kapitole Apokalypsy je napísané: ,V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to číslo človeka a jeho číslo je 666.' Rozumom, osvieteným svetlom Božej múdrosti, sa podarí rozlúštiť z čísla 666 meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista. Lucifer, starý had, diabol alebo satan, červený drak, sa stáva v týchto posledných časoch Antikristom. Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka. Číslo 333 označuje Božstvo. Lucifer sa stavia do vzbury proti Bohu z pýchy, pretože chce stáť vyššie ako Boh. 333 je číslo, ktoré označuje tajomstvo Boha. Ten, kto sa chce postaviť vyššie ako Boh, nesie znamenie 666. Toto číslo ukazuje teda meno Lucifera, satana, to jest toho, kto sa stavia proti Kristovi, Antikrista. Číslo 333 uvedené jedenkrát, to jest po prvé, vyjadruje tajomstvo jednoty Božej. Číslo 333 uvedené dvakrát, to jest po druhé, ukazuje dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, spojenú v božskej osobe Ježiša Krista. Číslo 333 uvedené trikrát, to jest po tretie, označuje tajomstvo troch Božských Osôb, teda vyjadruje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Tak číslo 333, vyjadrené jedenkrát, dvakrát a trikrát, vyjadruje hlavné tajomstvá katolíckej viery, ktoré sú: 1. Jedinosť a trojjedinosť Boha; 2. vtelenie, utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Ak je 333 číslom ukazujúcim Božstvo, potom ten, kto sa chce postaviť nad samého Boha, je označený číslom 666. Číslo 666 ukázané jedenkrát, to jest po prvé, udáva rok 666, šesťstošesťdesiatšesť. V tomto historickom období sa Antikrist zjavuje skrz islam, popierajúci priamo tajomstvo Božskej Trojice a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Islamizmus svojou vojenskou silou vyčíňa všade a ničí všetky staré kresťanské komunity, vpadá do Európy a len mojím materským mimoriadnym zásahom, mocne vyprosovaným Svätým Otcom, sa mu nepodarí zničiť úplne kresťanstvo. Číslo 666 ukázané dvakrát, to jest po druhé, udáva rok 1332, tisíctristotridsaťdva. V tomto historickom období sa Antikrist prejavuje radikálnym útokom na vieru v Slovo Božie. Prostredníctvom filozofov, začínajúcich prikladať výnimočnú cenu vede a potom rozumu, sa postupne smeruje k stanoveniu jediného kritéria pravdy, a tým je ľudský rozum. Rodia sa veľké filozofické bludy, pokračujúce cez storočia až do vašich dní. Prehnaná dôležitosť prisudzovaná rozumu ako jedinému, výlučnému kritériu pravdy nutne vedie k zničeniu viery v Slovo Božie. Vskutku protestantskou reformou sa zavrhuje tradícia, ústne podanie, ako prameň Božieho zjavenia a uznáva sa jedine Sväté písmo. Avšak i to musí byť vysvetľované len rozumom a tvrdošijne sa odmieta autentické Magistérium hierarchickej Cirkvi, ktorú Kristus poveril chrániť poklad viery. Každý má voľnosť čítať a chápať Sväté písmo podľa svojho osobného výkladu. Týmto spôsobom sa ničí viera v Slovo Božie. Dielom Antikrista je v tomto historickom období rozdelenie Cirkvi a následné vytváranie nových a mnohých kresťanských vyznaní, ktoré pozvoľna privádzajú ku stále rozsiahlejšej strate viery v Slovo Božie. Číslo 666 ukázané trikrát, to jest po tretie, udáva rok 1998, tisicdeväťstodeväťdesiatosem. V tomto historickom období sa podarí slobodomurárstvu za pomoci slobodomurárstva cirkevného uskutočniť svoj veľký zámer: Vytvoriť modlu a postaviť ju na miesto Krista a jeho Cirkvi. Falošného Krista a falošnú cirkev. Socha, postavená na počesť prvej šelmy, aby sa jej klaňali všetci obyvatelia zeme, a ktorá poznačí svojim znakom všetkých, ktorí budú chcieť kupovať alebo predávať, je socha Antikrista. Tak ste sa dostali na vrchol očisty, veľkého súženia a apostázy - odpadu. Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným Kristom a falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista! Hľa, milovaní synovia, prečo som vás chcela poučiť o stránkach Apokalypsy, vzťahujúcich sa na dobu, v ktorej žijete. Aby ste boli so mnou pripravení na najbolestnejší, rozhodný úsek veľkého zápasu, prebiehajúceho medzi vašou nebeskou Matkou a všetkými silami zla, pustenými z reťaze. Odvahu! Buďte silní, moje malé deti! Vám v týchto ťažkých rokoch patrí úloha zostať vernými Kristovi a jeho Cirkvi a znášať nepriateľstvá, zápasy a prenasledovanie. Ste drahocennou časťou malého stáda, ktoré má za úlohu bojovať a nakoniec premôcť mocnou silou Antikrista. Všetkých si vás pripravujem, ochraňujem a žehnám!"

mkh.wz.sk/1988-1989-modrakniha.htm