Mená démonov

04.11.2019 22:23

Kňaz : Jozef Maretta


Páter Gabriel Amorth, oficiálny rímsky exorcista, povedal veľmi závažný názor, že ak biskup nevykonáva exorcizmy alebo nepoverí kňaza, aby ích vykonával, dopúšťa sa ťažkého hriechu.


Mená zlých duchov poznané zo skúsenosti exorcistov

Podľa niektorých autorov je potrebné rozlišovať Satana, zlých duchov, nečistých duchov, diabla a Zlého. Aj v súčasnosti sa väčšina exorcistov počas exorcizmu pýta Zlého na jeho meno. Táto prax sa odporúča v rôznych trebníkoch, či už v rímskom rituáli latinskej cirkvi z r. 1614 a jeho neskoršom vydaní, tak aj trebníkoch východných katolíckych i nekatolíckych cirkví (Mohylov a i.) a je veľmi potrebná, o čom svedčí aj dvojtisícročná skúsenosť.

Že je tomu tak, svedčí aj prax tridsiatich exorcistov z piatich krajín, pre ktorých je poznanie mena dôležitým bodom exorcizmu.

Mená, ktoré sú nám známe z ich skúseností, by sme mohli rozdeliť do viacerých kategórií: 1.Biblické: Satan, Lucifer, Belzebul, Asmodej, Aštarot, Baal, Beliar, Ammon a pod.

2. V čase cirkevných Otcov, ktorí žili ako pustovníci, sa pripisujú démonom mená pochádzajúce z hriechov, ktoré spôsobuje konkrétny démon. Sú to najčastejšie mená zo siedmich hlavných hriechov, teda démon pýchy, lakomstva, opilstva a obžerstva, hnevu a démon lenivosti, smilstva, závisti.

Cirkevní Otcovia (Evagrius Ponticus, Kassián, Klimak, Maxim Vyznávač a iní) ich rozdeľujú na osem nerestí. Démoni sa od seba líšia, napríklad, svojou technikou, akou útočia. Každý z nich pôsobí na človeku napr. iným druhom myšlienok. Niektorí sú slabší a prepadnú človeka náhle (démon smilstva) a iní sú zase mocnejší (démon lenivosti) a ubíjajú svoj objekt väčšmi. Evagrius delí týchto démonov podľa platónskej iiichotómie či podľa trojakého delenia duše na: démonov obžerstva, Smilstva a lakomstva, ktorí útočia na žiadostivú časť duše (epythimia), démonov smútku, hnevu a lenivosti, ktorí útočia na emocionálnu časť duše (thymos), a poslední dvaja démoni, túžby po sláve a pýchy útočia im duchovnú časť duše (nous).128 

Okrem týchto démonov sem priradzujú niektorí exorcisti aj démonov narkománie, teda závislosti od narkotík, okultizmu, homosexuality atď.


3. Iní exorcisti preberajú mená démonov z ich vlastností či skutkov, Kloré sú pre nich charakteristické: démon, ktorý ničí; démon, ktorý utláča, ubíja a pod.

4. Ďalší preberajú mená pohanských bohov, spoj ených s antickou dobou: Jupiter, Ares, Diana.130 Istý exorcista z Ázie mal viacero prípadov, keď sa mu Zlý predstavil menom hinduistických bohov. Až v tretine prípadov Uviedli démoni mená, aké majú hinduistickí bohovia a bohyne.

Pri jednej prí iležitosti sa duch v istej žene, ktorú priviedli pred kríž, identifikoval ako Krišna, čo je jedno z troch hlavných božstiev v hinduistickom náboženstve.